Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky). Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka serie nebo jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

  • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
  • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
  • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
  • mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
  • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
  • pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
  • veškeré obrazové i zvukové záznamy a fotografie účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu
  • souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb. Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Start mládeže do 18 let je možný pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

Výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protest proti výsledkům každého jednotlivého závodu je možné podat nejpozději do 15 minut po vyvěšení výsledkové listiny a to výhradně u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 300,-Kč. Protest vyřeší ředitel závodu, proti jeho rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Pozdější reklamace nebudou uznány, na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.

Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění.